• International
  • Sitio local
  • Learning

MainCarballeira


About C. Carballeira

>> en galego >>

Degree in Physics from the University of Santiago de Compostela (USC) in 1996, I joined the Laboratorio de Bajas Temperaturas (LBTS) of USC, for the doctoral thesis in the study of different aspects of thermodynamic fluctuations in superconductors. This stage, funded by the Ramon Areces Foundation, culminated in the defense of the thesis in March 2002; I got the highest rating and the PhD Prize. In October 2003 I joined the Laboratorium voor Vaste-Stoffysica in Magnetisme of the KU Leuven (Belgium) to study the behavior of superconductors at nanoscopic scales for two years. This stay was also funded by the Ramón Areces Foundation, but also got MEC postdoctoral scholarship for the same purpose. In October 2005 I rejoined me to LBTS USC with a contract Parga Pondal-Xunta de Galicia. I proved eligible after twice for Ramon y Cajal (2006 and 2007) contract and a contract CSIC JAE. After successfully completing the various external evaluations required by the Parga-Pondal program I agreed to the category of Associate Professor in February 2011. Partcip or have participated in 17 research projects (national 6, 9 regional and 2 European). Also, with my work I have contributed to achieving the objectives of 5 research projects in foreign countries. I have also been a member of the applicant group 3 funded infrastructure projects. Has 36 published papers, counting both papers in international journals (33, 26 of them in journals in the first quartile) and book chapters (3). Finally, I presented 20 papers at international national congresses (7, 2 oral and five posters) and (13, oral 4 and 9 posters)Sobre C. Carballeira

Licenciado en Ciencias Físicas pola Universidade de Santiago de Compostela (USC) en 1996, incorporeime ao Laboratorio de Baixas Temperaturas e Superconductividade (LBTS) da USC, para realizar a tese doutoral no estudo de diferentes aspectos das fluctuaciones termodinámicas en superconductores. Esta etapa, financiada pola Fundación Ramón Areces, culminou coa defensa da Tese en marzo de 2002; que obtivo a máxima cualificación e o Premio Extraordinario de Doutoramento. En outubro de 2003 incorporeime ao Laboratorium voor Vaste-Stoffysica en Magnetisme da KU Leuven (Bélxica) para estudar o comportamento dos superconductores a escalas nanoscópicas durante dous anos. Esta estancia foi tamén financiada pola Fundación Ramón Areces, aínda que tamén obtiven unha bolsa postdoctoral do MEC para o mesmo fin. En outubro de 2005 reincorporeime ao LBTS da USC cun contrato Parga-Pondal da Xunta de Galicia. Con posterioridade resultei elegible en dúas ocasións para un contrato Ramón e Cajal (anos 2006 e 2007) e para un contrato JAE do CSIC. Tras superar con éxito as diferentes avaliacións externas requiridas polo programa Parga-Pondal accedín á categoría de Profesor Titular de Universidade en febreiro de 2011. Partcipo ou participei en 17 Proxectos de Investigación (6 nacionais, 9 autonómicos e 2 europeos). Así mesmo, cos meus traballos contribuín a alcanzar os obxectivos de 5 proxectos de investigación en países estranxeiros. Tamén fun membro do grupo solicitante de 3 proxectos de infraestrutura financiados. Conto con 36 traballos publicados, contabilizando tanto traballos en revistas internacionais (33, 26 deles en revistas do primeiro cuartil) como capítulos de libros (3). Por último, presentei 20 comunicacións en congresos nacionais (7, 2 orais e 5 posters) e internacionais (13, 4 orais e 9 posters)The LBTS laboratory is a partner of the ENERMAT transnational network


Printer-friendly version - Contact webmaster - Website admin - Page admin
Page last modified on October 10, 2016, at 11:14 AM.