• International
 • Sitio local
 • Learning

MainRamallo


About M.V. Ramallo

>> en galego >>

Brief CV:

- Ph.D in Physics 1997 ("Multilayered Ginzburg-Landau-Gaussian theory for high temperature thermal fluctuations in superconductors under weak magnetic fields", supervised by Prof. Félix Vidal of the University of Santiago, USC)

- From 1997 to 2000, several postdoc fellowships to conduct research in the group of Prof. A.J. Leggett (awarded with the Nobel Prize in Physics in 2003) at the Univ. of Illinois at Urbana-Champaign, USA. This includes a prestigious MEC-Fulbright scholarship, obtained as best candidate in Materials Science among all the Spanish applicants for MEC scholarships in the USA. Currently, the collaboration with Prof. Leggett continues in the context of the ongoing doctoral work of J.C. Verde (supervised by M.V. Ramallo in Spain, includes stays in the USA with A.J. Leggett).

- Since 2003, Profesor Titular (tenure position for research and teaching) at the USC University (Area of Condensed Matter Physics, currently in the Particle Physics Department).

- Since June 2014, Coordinator of the LBTS Research Group LBTS of the USC (group code GI-1487).

- Deputy Scientific Director (and member of the Steering Committee) of the Strategic Association of Physics (AEFIS) since its formation by the end of 2015.

- Co-author of 56 papers in international journals, 3 books, 3 book chapters, and 45 conference contributions (10 oral presentations, 1 International congress organizer).

- Participation in 30 national and international research projects (head researcher in 3 of them).

Research topics:

a) Superconductors:

 • Phenomenology of superconductors (high temperature superconductors and other).
 • Effects of the layered structure in superconductors.
 • Critical phenomena around the superconducting transition.
 • Micro and nano-structured superconductors.
 • Mixed superconducting systems (superconductor + piezoelectric, superconductor + ionic liquid).

b) Other materials and functional systems:

 • Filtration of nanofluids of biomedical interest by means of nanofuncionalized microfilters.
 • Triboelectric effects of jet and other semiprecious stones.
 • Cryogenic nanofluids.

Research Methods:

While at the beginning of his career he specialized in theoretical aspects (Ginzburg-Landau models), eventually he broadened his methodological approach, currently having experience in sample synthesis (superconducting thin films, etc), experimental measurements (mainly electrical and magnetic properties), phenomenological comparisons between experiments and theories, and theoretical studies (both analytical and computational).


Sobre M.V. Ramallo

>> in English >>

Breve CV:

- Doutor en Física pola Univ. de Santiago (USC) en 1997 (Máxima cualificación). Dirixida polo Prof. Félix Vidal. Título "Multilayered Gaussian-Ginzburg-Landau theory for thermal fluctuations in high temperature superconductors under weak magnetic fields"

- De 1997 a 2000 realiza varias estancias postdoc co Prof. A.J. Leggett (posteriormente Nobel Física 2003), na Univ. of Illinois at Urbana-Champaign, USA, incluíndo bolsa MEC-Fulbright obtida ao ser considerado candidato num.1 entre os solicitantes españois a bolsa MEC postdoc en USA no campo de Ciencia de Materiais. Recentemente a colaboración revitalizouse, no marco da tese de J.C. Verde (dirixida por M.V. Ramallo e que está a incluír estancias con A.J. Leggett).

- Desde 2003, Prof. Titular de Universidade na USC (Área de Física da Materia Condensada, actualmente no Departamento de Física de Partículas).

- Desde xuño 2014, Coordinador do grupo de investigación LBTS (GI-1487) da USC, substituíndo ao Prof. Vidal.

- É o Director Científico Adxunto (e membro do Steering Comitee) da Agrupación Estratéxica de Física (AEFIS) dende a constitución da mesma a finais de 2015.

- Coautor de 56 artigos en revistas internacionais, 3 capítulos de libro, e 45 contribucións a congresos (10 presentacións orais, organizador de 1 congreso internacional).

- Participación en 30 proxectos de investigación nacionais e internacionais (3 como investigador principal).

Temáticas de investigación:

a) Supercondutores:

 • Fenomenología de supercondutores, de alta temperatura e outros.
 • Efectos da estrutura laminar nos supercondutores.
 • Fenómenos críticos ao redor da transición supercondutora.
 • Supercondutores micro e nanoestructurados.
 • Sistemas supercondutores mixtos (supercondutor+piezoeléctrico, supercondutor+líquido iónico).

b) Outros materiais e medios funcionais:

 • Filtración de nanofluidos (de interés biomédico e outros) mediante medios nanofuncionalizados.
 • Efectos triboeléctricos en acibeche e outras pedras semipreciosas.
 • Nanofluidos criogénicos.

Métodos de investigación:

Aínda que ao principio da súa carreira especializouse nos aspectos teóricos (modelos Ginzburg-Landau, etc.), co tempo adoptou unha metodoloxía de amplo enfoque, tendo hoxe en día experiencia en síntese de mostras (películas delgadas superconductoras, con distintas dopaxes etc.), medidas experimentais (principalmente eléctricas e magnéticas), comparacións fenomenológicas entre experimentos e teorías, e estudos teóricos (tanto analíticos como computacionais).The LBTS laboratory is a partner of the ENERMAT transnational network


Printer-friendly version - Contact webmaster - Website admin - Page admin
Page last modified on October 23, 2016, at 01:10 PM.