• Global site
  • Actividades locaisMainTorron


About C. Torrón

>> en galego >>

She has a degree and a PhD in Physics from USC and has developed its research activity in the field of Low Temperatures and Superconductivity, a subject on which he has published more than fifty articles in international journals and participated in numerous projects of Spanish and European research. Since 1998 is Professor of the Department of condensed matter physics at USC. In recent years he has taught in the Degree in Physics, in the Degree in Chemistry, the Master in Physics and the Masters in Secondary Education. Over the past ten years, has participated in the program Ponte USC, visits to more than fifty institutes and centers Galicia Secondary Education and organizing visits of students from these centers to the Faculty of Physics. He is a member of FISTERRA Teaching Innovation Group. Currently he is Director of the Department of Physics of Condensed Matter.Sobre C. Torrón

É licenciada e doutora en Física pola USC e desenvolveu a súa actividade investigadora no ámbito de Baixas Temperaturas e Superconductividad, tema no que publicou máis de cincuenta artigos en revistas internacionais e participado en numerosos proxectos de investigación españois e europeos. Desde 1998 é Profesora Titular do Departamento de Física da Materia Condensada da USC. Nos últimos anos impartiu docencia no Grao en Física, no Grao en Química, no Máster en Física e no Máster en Profesorado de Ensino Secundario. Durante o últimos dez anos, participou no programa para Ponche da USC, realizando visitas á máis de cincuenta Institutos e Centros de Ensino Secundario de Galicia e organizando visitas de estudantes deses centros á Facultade de Física. É membro de Grupo de Innovación Docente FISTERRA. Na actualidade é Directora do Departamento de Física da Materia Condensada.
Printer-friendly version - Contact webmaster - Website admin - Page admin
Page last modified on October 10, 2016, at 11:20 AM.