• Global site
  • Actividades locaisMainVeira


About J.A. Veira

>> en galego >>

BA and PhD in Physics from the University of Santiago de Compostela where he is Professor since 1993. In the Laboratory of Low Temperatures and Superconductivity of this University has been main researcher of 3 research projects and collaborator in other 17 awarded in different competitive calls: 5 of the European Union, 10 different national research plans and 5 of the Xunta de Galicia. It has also been a partner in 12 Infrastructure Projects of National Plans and the Xunta de Galicia, 4 and 3 Integrated R & D projects with foundations or private institutions Shares. He is co-author of 101 publications in scientific journals or book chapters, she presented more than 76 communications to conferences and scientific meetings on topics concerning superconductivity and its applications. He is also author of 2 patents and has co-directed five doctoral thesis on this subject. July 2014 is accredited by the University Council to attend entrance examinations to the Corps of Professors UniversitySobre J.A. Veira

Licenciado e Doutor en Física pola Universidade de Santiago de Compostela onde é Profesor Titular desde 1993. No Laboratorio de Baixas Temperaturas e Superconductividad desta Universidade foi Investigador Principal de 3 proxectos de investigación e Colaborador noutros 17 concedidos en diferentes convocatorias competitivas: 5 da Unión Europea, 10 de diferentes Plans Nacionais de Investigación, e 5 da Xunta de Galicia. Foi tamén colaborador en 12 Proxectos de Infraestrutura dos Plans Nacionais e da Xunta de Galicia, 4 Accións Integradas e 3 Proxectos de I+D con fundacións ou institucións privadas. É coautor de 101 publicacións en revistas científicas ou capítulos de libros, presentou máis de 76 Comunicacións a Congresos e Reunións científicas sobre temas relativos á superconductividad e as súas aplicacións. É tamén autor de 2 patentes e ha codirigido 5 tese de doutoramento sobre esta temática. Desde xullo de 2014 está acreditado polo Consello de Universidades para concorrer a concursos de acceso ao Corpo de Catedráticos de Universidade
Printer-friendly version - Contact webmaster - Website admin - Page admin
Page last modified on October 10, 2016, at 11:20 AM.