• International
  • Sitio local
  • Learning

MainVidal


About F. Vidal

>> en galego >>

BA and PhD in Physics from the Complutense University of Madrid, Diploma in Supérieures Etudes (DEA) in l'Ecole de Physique Normale Superieure (ENS) in Paris and Docteur of Troisième Cycle and Docteur d'Etat ès Sciences from the University of Paris this last performed at the Laboratoire de Physique des Solides ENS Paris, where he worked between 1966 and 1974 and between 1977 and 1979, being on scholarship, Professor Assistent, Attaché de Recherche and Chargé de Recherche at the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). From 1974 to 1977 he was Associated Scientist in the Department of Physics and Center for Material Science and Engineering from the Massachusetts Institute of Technology (MIT). Since 1984 he was professor of condensed matter physics at the University of Santiago de Compostela, creating and leading until his retirement in 2013 and appointment of Professor Emeritus Research Group called "Laboratorio de Baixas temperatures and Superconductividade" (LBTS , http://lbts.usc.es/web). He is the author or co-author of 220 scientific publications that cover different basic and applied aspects of Science and Technology of Materials, with special emphasis on quantum fluids (superfluid 4He) and Superconductors and their applications. In 1997 he was awarded the National Prize for Scientific Research "Santiago Ramón y Cajal". Some of his other awards are the "Medaille de Bronze" CNRS, in 1976, the appointment of Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques in 2005 and Excellence Gallega (Scientific Research) Award of the Association of Entrepreneurs Galicians in Catalonia in 2009. Since 1992 is Academician of the Royal Galician Academy of Sciences. Among its scientific management was Coordinator of Science and Technology of Materials of the National Evaluation Agency (ANEP) (1995 to 2000), President of the International Commission for Evaluation of Institutes of Materials Science, CSIC (2000 to 2003), and member of the National Commission on Scientific Assessment ( "six-year") area of ​​"Physics and Mathematics" (1992 to 1994).Sobre F. Vidal

Licenciado e Doutor en Ciencias Físicas pola Universidade Complutense de Madrid, Diplomado en Etudes Supérieures (DEA) de Physique en l?Ecole Normale Supérieure (ENS) de París e Docteur de Troisième Cycle e Docteur d?Etat ès Sciences pola Universidade de París, esta últimas realizadas no Laboratoire de Physique deas Solides da ENS de París, onde traballou entre 1966 e 1974 e entre 1977 e 1979, sendo sucesivamente bolseiro, Profesor Assistent, Attaché de Recherche e Chargé de Recherche do Centre National da Recherche Scientifique (CNRS). De 1974 a 1977 foi Associated Scientist no Department of Physics and Center for Material Science and Engineering do Massachussetts Institute of Technology (MIT). Desde o ano 1984 foi Catedrático de Física da Materia Condensada da Universidade de Santiago de Compostela, creando e liderando, ata a súa xubilación en 2013 e nomeamento de profesor Emérito, o Grupo de Investigación denominado ?Laboratorio de Baixas Temperaturas e Superconductividade? (LBTS, http://lbts.usc.es/web ). É autor ou co-autor de 220 publicacións científicas, que cobren distintos aspectos básicos e aplicados da Ciencia e a Tecnoloxía de Materiais, con especial énfase en fluídos cuánticos (4Hei superfluido) e Superconductores e as súas aplicacións. En 1997 foille concedido o Premio Nacional de Investigación Científica ?Santiago Ramón e Cajal?. Algunhas das súas outras distincións son a "Médaille de Bronze" do CNRS de Francia, en 1976, o nomeamento de Chevalier de l?Ordre deas Palmes Académiques, en 2005, e o Premio Excelencia Galega (Investigación Científica), da Asociación de Empresarios galegos en Cataluña, en 2009. Desde o ano 1992 é Académico Numerario da Real Academia Galega de Ciencias. Entre as súas actividades de xestión científica foi Coordinador da área de Ciencia e Tecnoloxía de Materiais da Axencia Nacional de Avaliación e Prospectiva (ANEP) (de 1995 a 2000), Presidente da Comisión Internacional de Avaliación dos Institutos de Ciencia de Materiais do CSIC (de 2000 a 2003), e vogal da Comisión Nacional de Avaliación Científica (?sexenios?) da área de ?Física e Matemáticas? (de 1992 a 1994).The LBTS laboratory is a partner of the ENERMAT transnational network


Printer-friendly version - Contact webmaster - Website admin - Page admin
Page last modified on October 10, 2016, at 11:18 AM.